NAUKA W TRYBIE ZDALNYM

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 1960) od dnia 9.11. br. do 29.11.br. wszyscy uczniowie przechodzą w tryb nauki zdalnej.

W związku z powyższym:

  • wszystkie zajęcia lekcyjne realizowane będą wg planu klasy i nauczyciela (czas trwania lekcji: 30 minut) bezwzględnie na platformie Teams;

  • plan godzinowy zajęć nie ulega zmianie;

  • wychowawcy mają obowiązek poinformować swoich uczniów o szczegółach trybu pracy zdalnej zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inną organizacją pracy szkoły;

  • za nieobecnych nauczycieli nie będą planowane zastępstwa (uczniowie będą mieli okienka); 

  • zajęcia indywidualne, zindywidualizowane ścieżki kształcenia realizowane będą wg planu również na platformie Teams;

  • zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, które nauczyciel ma w etacie będą realizowane na platformie TEAMS; 

  • uczniowie otrzymają odpis za zapłacone obiady,

  • biblioteka czynna jest we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 14.00, a w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00 – 16.00;

  • zajęcia opiekuńcze w świetlicy (tylko klasy I-III) prowadzi się dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;


Barbara Ochocka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile